Posted on: 4 kwietnia 2018 Posted by: Bartosz Comments: 0

Wejście Polski do Unii Europejskiej otworzyło przed przedsiębiorcami olbrzymie możliwości. Mają oni szansę między innymi na otrzymanie wsparcia finansowego, które jest wspaniałą formą zachęty inwestycyjnej.

To wsparcie finansowe, stanowiące jednocześnie pomoc publiczną może zyskać różnoraką formę. Najczęściej przybiera postać zwolnienia podatkowego w utworzonych Specjalnych Strefach Ekonomicznych, zwolnienia z podatków lokalnych, zwolnienia z podatków od nieruchomości, granty rządowe, wsparcie finansowe z unijnych funduszy, zachęty podatkowe na nabywanie nowych technologii, zachęty publiczne na działalność badawczo – rozwojową oraz powstawanie parków technologicznych i przemysłowych.

Obecnie jesteśmy jednym z największych w Europie beneficjentów grantów unijnych. Wsparcie to pomaga przeznaczyć fundusze z sektora chemicznego na innowacyjne inwestycje, działalność badawczo-rozwojową, ochronę środowiska, projekty infrastrukturalne, szkolenia pracowników, czy odnawialne źródła energii.

Lata 2007-2013 przyniosły do rozdysponowania aż 67 miliardów Euro, zaś na lata 2014 – 2020 przewidziana jest kwota aż 73 miliardów Euro, przy czym największe dofinansowanie dotyczyć ma wsparcia działalności badawczo-rozwojowej.

https://kroma.com.pl/ www.nagrzewnice-sklep.pl